Oferta

OFERTA PORADNI

PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 1

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

OFERTA SKIEROWANA DO DZIECI I UCZNIÓW

DZIAŁ OPIEKI NAD MAŁYM DZIECKIEM

 1. Badania przesiewowe „Dziecięce Liczenie”.
 2. Badania przesiewowe „ Skala Ryzyka Dysleksji-6”
 3. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci (od 2 r. ż do rozpoczęcia nauki w szkole) prowadzone Metodą Dobrego Startu – cały rok szkolny – „Od wierszyka do cyferki” (dzieci z rocznika 2011)
 4.  Warsztaty dla dzieci na terenie przedszkoli – wg potrzeb placówek:
 • „Poznajemy bezpieczne zasady”
 • „Co to znaczy być życzliwym? – bajka o ciepłym i puchatym”
 • „Poznajemy uczucia”
 • „Mój przyjaciel Necio – warsztaty na temat bezpieczeństwa w sieci”
 • „Raz, dwa, trzy – zdrowe przedszkolaki to my!”
 • „Czym jest tolerancja?”

 

DZIAŁ OPIEKI SZKOLNEJ

 1. Badania przesiewowe w kl. II szkoły podstawowej ukierunkowane na wczesne rozpoznawanie ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się. (Klasy pierwsze po konsultacjach z pedagogami i psychologami szkolnymi).
 2. Obserwacje zespołów klasowych na terenie placówek.
 3. Zajęcia warsztatowe według zapotrzebowania placówek.
 • Współpraca się opłaca – warsztat komunikacji i integracji zespołu klasowego.
 • Zalety w każdym z nas – rozpoznawanie swoich mocnych stron, budowanie pozytywnej samooceny (klasy IV-VII).
 • Bądź przyjacielem i miej przyjaciela – budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych.
 • Inny nie znaczy gorszy, czyli rzecz o tolerancji i szacunku do drugiego człowieka.
 • Trening umiejętności społecznych (komunikacja, asertywność, radzenie sobie z konfliktami) – 3 spotkania 2×45 min (klasy V-VII.)
 • W kręgu emocji – rozpoznawanie i nazywanie emocji, radzenie sobie ze złością (klasy I-III)
 • Nie taki stres straszny, jak go malują – skuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem (V-VII)
 • Jak się uczyć, żeby się nauczyć? – skuteczne metody uczenia się.
 • Dlaczego kalendarz się nie rozciąga – warsztat organizacji i planowania własnej aktywności oraz zarządzania czasem.
 • W pułapce nowoczesnych technologii – warsztaty dotyczące cyberprzemocy oraz ryzyka uzależnienia od komputera i Internetu.
 • Dopalacze zniewalacze – profilaktyka w zakresie używania substancji psychoaktywnych. (VI-VII)
 • W krzywym zwierciadle – kiedy dbałość o wygląd zewnętrzny staje się chorobą. Zajęcia profilaktyczne dotyczące zaburzeń odżywiania, w tym: anoreksji, bulimii i bigoreksji.
 1. Zajęcia grupowe i indywidualne o charakterze korekcyjno- kompensacyjnym.
 • Ortografia w walizkach – trening ortograficzny z wykorzystaniem inteligencji wielorakich. Zajęcia dla uczniów z dysleksją rozwojową z klas IV – V.
 • Pomyśl, zapisz, zapamiętaj – ćwiczenia wspomagające myślenie i koncentrację uwagi. Zajęcia dla uczniów klas V, VI.
 • Klub przyjaciół Bratka – zajęcia dla uczniów klas II szkoły podstawowej ukierunkowane na stymulowanie i usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych, rozwijanie i doskonalenie umiejętności czytania  i doskonalenie umiejętności poprawnego pisania pod względem graficznym i ortograficznym.
 1. Indywidualna terapia pedagogiczna/zajęcia korekcyjno-kompensacyjne według potrzeb.
 2. Prowadzenie terapii indywidualnej dla dzieci i młodzieży w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, przejawiających zaburzenia zachowania lub zaburzenia emocjonalne
 3. Zajęcia terapeutyczne grupowe:

a)      na terenie Poradni dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych o nieharmonijnym rozwoju emocjonalno – społecznym (oraz warsztaty dla rodziców w ramach: „Szkoły dla rodziców”).

b)      na terenie szkoły „Tęcza uczuć”(cykl ok.8 zajęć dla jednorodnej grupy).

c)      „W świecie bajek pomagajek” lub „Bajeczki na smuteczki” – zajęcia grupowe wspierające rozwój emocjonalny dzieci lękliwych, niepewnych siebie w młodszym wieku szkolnym.

 1. Zajęcia relaksacyjne, antystresowe.
 2. Warsztaty dla uczniów:
 • integracja zespołu
 • „Cyberprzemoc”
 • „Jak radzić sobie z agresją?”
 • „Jak ujarzmić swoją złość?”
 • „Konflikt? Co dalej?”
 • „Jak radzić sobie ze stresem?”
 • „Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym?”
 • „Miej przyjaciela i być przyjacielem”
 • „Jak się uczyć?”
 • „Trening pewności siebie”
 • „Alkohol? Palenie? Nie, dziękuję.”
 • „Asertywność”
 • „Akceptacja siebie i innych”
 • „Twórczy umysł”
 • „Granice. Stereotypy”
 • „Komunikacja – „Wpływ mediów na kształtowanie samooceny”
 • Warsztaty promujące zdrowy styl życia
 • Język , gesty , słowa – jak porozumiewamy się (kl. I_III)
 • W jakim stopniu reklama manipuluje naszymi wyborami ( kl. V- VII)
 • Nikotyna legalny narkotyk( kl VII)
 • Przygnębienie i apatia( kl IV- VII)
 • Zachowania autoagresywne
 • Skuteczne metody uczenia się
 • Role społeczne wzmacnianie więzi rodzinnych
 • Motywacja i jej wpływ na realizowanie celów
 • Bezpieczne korzystanie z Internetu i portali internetowych
 • Jak radzić sobie z agresją własną i innych osób
 • inne według potrzeb

 

DZIAŁ PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEGO I ORIENTACJI ZAWODOWEJ

 1. Rozwijanie umiejętności społecznych – zajęcia warsztatowe dla zespołów klasowych obejmujące zagadnienia:
 • umiejętności komunikacyjnych (negocjacje, rozwiązywanie konfliktów), integracji zespołu klasowego, budowania efektywnie współpracującego zespołu klasowego, umiejętności efektywnego uczenia się
 • profilaktyki uzależnień (Internet, telefon komórkowy) i zdrowego stylu życia
 • cyberprzemoc
 • radzenie sobie ze stresem, trudnymi sytuacjami w szkole i w rodzinie
 • trudności okresu dojrzewania
 1. Doskonalenia umiejętności liderów samorządu szkolnego i klasowego (doskonalenie współdziałania, kreatywnego myślenia, rozwiązywania konfliktów, skutecznego działania)

DLA UCZNIÓW INDYWIDUALNIE

 1. Rozwijanie umiejętności społecznych – indywidualnie
 • Terapia ukierunkowana na rozwój
 • Profilaktyka uzależnień
 • Pomoc w sytuacjach kryzysowych
 • Doskonalenie koncentracji uwagi i umiejętności uczenia się z wykorzystaniem metody biofeedback
 1. Doradztwo zawodowe (pomoc w wyborze dalszej drogi kształcenia)
 • Poradnictwo indywidualne (testy komputerowe)
 • Zajęcia warsztatowe zawodoznawcze ( SP, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne)

 

DZIAŁ OPIEKI LOGOPEDYCZNEJ

 1. Badania diagnostyczne.
 2. Ocena rozwoju mowy.
 3. Terapia logopedyczna indywidualna:
 • dzieci i młodzieży w normie intelektualnej,
 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w tym pomoc dzieciom i młodzieży z zespołem Downa, Aspergera,  ze spektrum autyzmu.
 1. Terapia logopedyczna grupowa w ramach Metody Dobrego Startu.
 2. Terapia dzieci z niepłynnością mowy oraz jąkających się.
 3. Badania przesiewowe mowy na terenie szkół i przedszkoli.
 4. Badania przesiewowe słuchu na terenie szkół i przedszkoli.

 

OFERTA SKIEROWANA DO RODZICÓW

DZIAŁ OPIEKI NAD MAŁYM DZIECKIEM

Prelekcje/warsztaty:

 • „W świecie leworęczności.”
 • „Zamiast klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice?
 • „Zrozumieć świat mojego dziecka” – CYKL (5 spotkań)
 • „Metoda Dobrego Startu – warsztat praktyczny
 • „Mały terrorysta” czyli o dziecięcych atakach złości .
 • „Jak zapewnić dziecku dobry start w szkole, Gotowość szkolna.”
 • „Rozwój emocjonalno-społeczny dziecka przedszkolnego”
 • „Samodzielność – „Samodzielny przedszkolak, zaradny uczeń, niezależny dorosły”
 • „Sposób na niejadka – dzieci przedszkolne”.
 • „Co zamiast komputera i tabletu? Zabawy rozwijające dla najmłodszych.”
 • „Wychowanie to wyzwanie”.

 

DZIAŁ SZKOLNY

Prelekcje i warsztaty:

 • Możesz mi zaufać- jak rozmawiać z nastolatkiem o jego problemach i dylematach.
 • Rozumiem, bo jestem blisko – zapobieganie zachowaniom ryzykownym nastolatków.
 • Być rodzicem po rozwodzie, czyli jak dbać o pozytywne relacje z dzieckiem,

gdy kończy się związek małżeński?

 • Mówimy tym samym językiem, a jednak trudno nam się zrozumieć -

warsztaty dotyczące skutecznej komunikacji w rodzinie.

 • „Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka”
 • „Kary i nagrody w wychowaniu dziecka” – konstruktywnych metod wychowawczych;
 • motywacja dzieci do nauki;
 • „Od kłótni do współpracy – o budowaniu więzi między rodzeństwem”
 • „Moje nieśmiałe dziecko”
 • „Moje dziecko w sieci”;
 • uzależnienia (od alkoholu, dopalaczy, Internetu, zakupów);

 

DZIAŁ PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEGO I ORIENTACJI ZAWODOWEJ

 1. Wspieranie rodziców w procesie wychowawczym – poradnictwo indywidualne
 2. Wspieranie rodziców w zakresie ukierunkowania pracy edukacyjnej z dzieckiem
 3. Poradnictwo dotyczące kierunku pracy z dziećmi w domu
 4. Terapia rodzin

Prelekcje i spotkania – wspieranie kompetencji wychowawczych :

 • Moje dziecko kończy gimnazjum – co dalej ?
 • Matura co dalej?
 • Nastolatek w domu – problemy wieku dojrzewania
 • inne według potrzeb szkół

 

DZIAŁ OPIEKI LOGOPEDYCZNEJ

 1. Porady, konsultacje po badaniach mowy.
 2. Porady, konsultacje po badaniach przesiewowych mowy i słuchu.
 3. Wskazania do pracy z dzieckiem stymulujące rozwój mowy i percepcji słuchowej.

 

OFERTA SKIEROWANA DO NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW

DZIAŁ OPIEKI NAD MAŁYM DZIECKIEM

 1. Spotkania z psychologami przedszkolnymi z rejonu działania poradni – DYŻURY KONSULTACYJNE
 2. Wspomaganie placówek przy konstruowaniu Rocznego Planu Wspomagania, prowadzenie warsztatów diagnostycznych – zgodnie z zapotrzebowaniem szkół
 3. Wspieranie nauczycieli w procesie wychowawczym poprzez rozszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu rozwoju  emocjonalno – społecznego dziecka, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi dziecka.
 4. Wspieranie nauczycieli w stymulacji rozwoju dziecka celem osiągnięcia gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 5. Wspieranie nauczycieli w podnoszeniu kompetencji w zakresie współpracy nauczyciel-rodzic
 6. Warsztaty dla nauczycieli przedszkoli z rejonu:
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej (opinie i orzeczenia)
 • Budowanie skutecznej współpracy  nauczyciel – rodzic.
 • Jak pomóc dziecku leworęcznemu?
 • Jak stworzyć spójny system oddziaływań wychowawczych wspólny dla środowiska domowego i przedszkolnego?
 • Dlaczego system motywacyjny nie działa?
 1. Prowadzenie Grupy Wsparcia Psychologów i Pedagogów Przedszkolnych oraz Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego z terenu Miasta Katowice
 2. Prowadzenie I Katowickiego Zespołu Doskonalenia Logopedów działającej przy PPP 1

 

DZIAŁ OPIEKI SZKOLNEJ

 1. Dyżury konsultacyjne dla nauczycieli na terenie szkoły /według potrzeb placówek/.
 2. Wspomaganie placówek przy konstruowaniu Rocznego Planu Wspomagania, prowadzenie warsztatów diagnostycznych – zgodnie z zapotrzebowaniem szkół
 3. Prelekcje/warsztaty:
 • Szlifowanie diamentów – prelekcja na temat rozpoznawania potencjału drzemiącego w każdym uczniu.
 • Praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowania. Ciemna strona dojrzewania – w jaki sposób edukować nastolatków o zagrożeniach wieku dorastania.
 • Natura  emocji – granice między normą a zaburzeniami emocjonalnymi u nastolatków wymagających pomocy specjalistycznej
 • Uczeń z zaburzeniami przetwarzania słuchowego
 1. Warsztaty dla nauczycieli:
 • „Jak rozumieć opinie i zawarte w nich zalecenia?”
 • „Badania przesiewowe Skalą Ryzyka Dysleksji – po co?”
 • „Jak motywować uczniów do nauki?”
 • „Praca ze słabym uczniem”
 • „Praca z uczniem zdolnym”
 1. Depresja u uczniów – symptomy i pomoc.
 2. Praca z dzieckiem autystycznym w szkole i w domu
 3. Rozwój społeczny ucznia ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi

 

DZIAŁ PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEGO I ORIENTACJI ZAWODOWEJ

 1. Wspomaganie placówek przy konstruowaniu Rocznego Planu Wspomagania, prowadzenie warsztatów diagnostycznych – zgodnie z zapotrzebowaniem szkół
 2. Wsparcie dla doradców zawodowych w szkołach
 3. Prelekcje/ warsztaty:
 • Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Doskonalenie umiejętności rozwiązywania konfliktów klasowych
 • Wypalenie zawodowe
 • Prawidłowe oddziaływanie wychowawcze na uczniów
 • Warsztaty i konsultacje dla nauczycieli z krótkim stażem zawodowym
 • Wspieranie rozwoju uczniów- prelekcja, warsztaty
 • Jak ciekawie prowadzić lekcje wychowawcze warsztaty
 • Inne zgodnie z zapotrzebowaniem szkół

Indywidualne konsultacje dla pracowników szkół i przedszkoli

 

DZIAŁ OPIEKI LOGOPEDYCZNEJ

 1. Porady, konsultacje po badaniach przesiewowych mowy i słuchu.
 2. Wskazania do pracy z dzieckiem stymulujące rozwój mowy i percepcji słuchowej.
 3. Szkolenia na terenie PPP-1 dla nauczycieli/logopedów w ramach działalności I Grupy Doskonalenia Logopedów.

 

 

Zapraszamy również do udziału w:

 • Dniu Otwartym Poradni (18.11. 2017 r. sobota)
 • Dniu bezpłatnych badań mowy i przesiewowych badań słuchu w ramach Europejskiego Dnia Logopedy– 10.03.2018 r.(sobota)
 • Międzyszkolnym Konkursie pn „”Mistrz Inteligencji”(marzec 2018)

 

 

________________________________

______________________

_________________________________

OFERTA PORADNI

PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 1 W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

DZIAŁ OPIEKI NAD MAŁYM DZIECKIEM

 Nauczyciele, specjaliści

 1. Spotkania z psychologami przedszkolnymi z rejonu działania poradni.
 2. Warsztaty dla nauczycieli przedszkoli z rejonu:
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej (opinie i orzeczenia)
 • Budowanie skutecznej współpracy  nauczyciel – rodzic.
 • Jak pomóc dziecku leworęcznemu?
 • Jak wspomagać koncentrację dziecka w wieku przedszkolnym?.
 • Rozwój emocjonalno-społeczny dziecka przedszkolnego.
 1. Prowadzenie Grupy Wsparcia Psychologów i Pedagogów Przedszkolnych.
 2. Prowadzenie I Katowickiego Zespołu Doskonalenia Logopedów.

Rodzice

 1. Warsztaty dla rodziców na terenie przedszkoli lub poradni:
 • Zamiast klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice? w ramach programu Dobry Rodzic – Dobry Start Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
 • „Mały terrorysta” czyli o dziecięcych atakach złości w ramach programu Dobry Rodzic – Dobry Start Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
 • Słowa mają moc czyli o sztuce doceniania w ramach programu Dobry Rodzic – Dobry Start Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
 • W świecie leworęczności.
 • Zabawy rozwijające dla najmłodszych.
 • Jak zapewnić dziecku dobry start w szkole?. Gotowość szkolna.
 • Jak wspomagać koncentrację dziecka w wieku przedszkolnym?.
 • Rozwój emocjonalno-społeczny dziecka przedszkolnego.
 • Jak wspomóc proces adaptacji dzieci do przedszkola?

 Dzieci

 1. Badania przesiewowe „Dziecięce Liczenie”.
 2. Badania przesiewowe „ Skala Ryzyka Dysleksji-6”
 3. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci (od 2 r. ż do rozpoczęcia nauki w szkole) prowadzone Metodą Dobrego Startu – cały rok szkolny.
 4. Warsztaty dla dzieci na terenie przedszkoli – wg potrzeb placówek, cały rok szkolny:
 • Poznajemy uczucia
 • Bezpieczne zasady
 • Wychowanie w duchu wartości. LVEP
 1. Uczestnictwo w organizacji Dnia Otwartego PPP nr 1
 2. Uczestnictwo w Dniu Bezpłatnych Badań Mowy i Przesiewowych Badań Słuchu (sobota logopedyczna w poradni w ramach Europejskiego Dnia Logopedy)(dla dzieci).

Działania wspierające nauczycieli:

 1. Wspieranie nauczycieli w procesie wychowawczym poprzez rozszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu rozwoju  emocjonalno – społecznego dziecka, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi dziecka.
 2. Wspieranie nauczycieli w stymulacji rozwoju dziecka celem osiągnięcia gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 3. Wspieranie nauczycieli w podnoszeniu kompetencji w zakresie współpracy nauczyciel-rodzic.

Działania wspierające rodziców:

 1. Wspieranie rodziców w procesie adaptacji dziecka do przedszkola.
 2. Wspieranie rodziców w procesie wychowawczym poprzez rozszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu rozwoju  emocjonalno – społecznego dziecka.
 3. Wspieranie rodziców w stymulacji rozwoju dziecka celem osiągnięcia gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

DZIAŁ OPIEKI LOGOPEDYCZNEJ

 1. Obejmuje dzieci:
 • od 0-3 roku życia,
 • w wieku przedszkolnym,
 • w wieku szkolnym (w tym młodzież gimnazjalną i ponad gimnazjalną)
 1. Oferuje dzieciom:
 • Diagnozę logopedyczną.
 • Indywidualną terapię logopedyczną, neurologopedyczną, surdologopedyczną.
 • Terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.
 • Terapię dzieci z zaburzonym kontaktem i komunikacją (ze spektrum  autyzmu, zespołem Aspergera, zespołem Downa)- z wykorzystaniem Metody Krakowskiej, stosowaniem alternatywnych metod komunikacji Makaton, naukę czytania metodą symultaniczno- sekwencyjną, terapię neurobiologiczną.
 • Terapię grupową dzieci z zaburzoną mową i kontaktem- z wykorzystaniem Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz.
 • Terapię indywidualną dzieci z niepłynnością mowy w wieku przedszkolnym.
 • Terapię indywidualną mowy dzieci jąkających się w wieku szkolnym.
 • Badania przesiewowe słuchu, mowy z wykorzystaniem Platformy do Badania Zmysłów opracowaną przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach.
 1. Oferuje rodzicom/ prawnym opiekunom:
 • Konsultacje indywidualne po badaniach przesiewowych mowy i słuchu.
 • Udzielenie wskazówek do pracy z dzieckiem w domu, w trakcie terapii logopedycznej.
 • Badania mowy i przesiewowe badania słuchu (sobota logopedyczna w poradni w ramach Europejskiego Dnia Logopedy)(dla dzieci).
 1. Oferuje logopedom / zainteresowanym nauczycielom:
 • Spotkania warsztatowe w ramach I Katowickiej Grupy Doskonalenia Zawodowego Logopedów (dla logopedów, nauczycieli).
 • Konferencje we współpracy z Uniwersytetem Śląskim.
 • Konsultacje po badaniach przesiewowych słuchu i mowy (nauczyciele przedszkoli i szkół).

 

DZIAŁ OPIEKI SZKOLNEJ

 

I. POMOC UDZIELANA UCZNIOM:

 1. Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna dzieci i młodzieży. Określenie: poziomu intelektualnego, możliwości i potrzeb szkolnych, poziomu rozwoju i funkcjonowania procesów poznawczych i emocjonalnych, umiejętności społecznych, umiejętności dydaktycznych, motywacji do nauki, problemów psychologicznych, specyficznych trudności w uczeniu się.
 2. Przesiewowe badanie słuchu dzieci i młodzieży.
 3. Opiniowanie w sprawach szkolnych. Wystawianie opinii na podstawie diagnozy. Opracowywanie wniosków do dalszej pracy z uczniem. Określenie odpowiednich form pomocy dla ucznia na terenie Poradni, w szkole i w domu.
 4. Opracowywanie opinii o uczniu dla PZP, ZOZ, OHP, MOPS, OIK, zakładu pracy, itp.
 5. Udział w posiedzeniach Zespołów Orzekających i wydawanie orzeczeń o:
 • potrzebie indywidualnego nauczania;
 • potrzebie kształcenia specjalnego.
 1. Pomoc w rozwiązywaniu kryzysów rozwojowych oraz trudności w przystosowaniu się.
 2. Badania przesiewowe w kl. I-III szkoły podstawowej ukierunkowane na wczesne rozpoznawanie dysleksji.
 3. Obserwacje zespołów klasowych na terenie placówek.
 4. Zajęcia terapeutyczne grupowe na terenie Poradni dla dzieci o nieharmonijnym rozwoju emocjonalno – społecznym (oraz „Szkoła dla rodziców”).
 5. Zajęcia terapeutyczne grupowe i indywidualne o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
 6. Zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
 7. Zajęcia terapeutyczne indywidualne psychologiczne i pedagogiczne.
 8. SRD – badania przesiewowe.
 9. Warsztaty dla uczniów:

KOMUNIKACJA:

 • „Język, gesty słowa – jak się porozumiewamy” – zajęcia warsztatowe dla uczniów z klas I –III SP

ASERTYWNOŚĆ:

 • „Jestem sobą i umiem powiedzieć NIE!” – zajęcia warsztatowe z zakresu kształtowania postaw asertywnych. Czas trwania 2 h lekcyjne.
 • „Asertywność – czyli sztuka bycia sobą. Dla klas V-VI

MEDIA:

 • „W jakim stopniu reklama manipuluje naszymi wyborami. Rozpoznawanie i ochrona”. Dla uczniów IV-VI
 • „Cyberprzemoc” – warsztaty dla uczniów gimnazjum

UZALEŻNIENIA:

 • „Nikotyna – legalny narkotyk” – dla uczniów klasy VI
 • „Alkohol? Palenie? – Nie, dziękuję” – dla uczniów klas V i VI

UCZENIE SIĘ I MOTYWACJA:

 • „Dlaczego i jak warto się uczyć?” – zajęcia dla starszych klas SP oraz gimnazjum. Czas trwania 2 h.
 • „Jak uczyć się efektywnie? Wykorzystaj możliwości twojego mózgu! – zajęcia dla starszych uczniów SP oraz uczniów gimnazjum. Czas trwania 2 godziny.
 • „Kreatywny umysł” – dla uczniów SP oraz GIM.
 • „Motywacja i jej wpływ na realizowanie celów”
 • „Kub Młodego Geniusza” – cykl 8 spotkań dla dzieci uzdolnionych  – dla uczniów klas IV – VI

ZDROWY STYL ŻYCIA:

 • „W zdrowym ciele zdrowy duch!” – zajęcia warsztatowe z zakresu promocji zdrowego stylu życia, dla starszych klas SP oraz uczniów gimnazjum. Czas trwania 2h.
 • „wybieram zdrowie” – dla klas SP

SAMOOCENA

 • „Jak podnieść własną samoocenę?” – zajęcia dla starszych uczniów SP oraz uczniów gimnazjum. Czas trwania 2 h dydaktyczne.

ZACHOWANIA SPOŁECZNO – EMOCJONALNE:

 • „Tęcza uczuć” – zajęcia terapeutyczne – grupowe, na terenie szkoły /cykl 8 zajęć dla jednorodnej grupy/.
 • Zajęcia terapeutyczne, grupowe – na terenie poradni, dla dzieci o nieharmonijnym rozwoju emocjonalno-społecznym – z klas I-III SP.
 • „Socjoterapia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych”

STRES

 • „Jak sobie radzić ze stresem?” – dla klas V i VI
 • „Przygnębienie i apatia – sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami” – dla uczniów klasy IV – VI.

AGRESJA

 • „W zgodzie z sobą i z Tobą” – zajęcia dla uczniów SP, poświęcone przeciwdziałaniu zachowaniom agresywnym. Czas trwania: cykl 3 spotkań po 2 h lekcyjne.
 • „Jak radzić sobie z agresją własną i innych osób”
 • „Zachowania autoagresywne. Jak radzić sobie z negatywnymi emocjami”
 • „Konflikt i co dalej?!” – zajęcia poświęcone ćwiczeniu umiejętności skutecznego rozwiązywania problemów, dla starszych uczniów SP oraz uczniów gimnazjum. Czas trwania: 2 h.
 • „Jak ujarzmić swoją złość” – dla uczniów SP
 • „Inny nie znaczy gorszy!” – zajęcia poświęcone kształtowaniu postawy tolerancji, dla SP. Czas trwania: 2 h.

INTEGRACJA

 • Zajęcia integracyjne dla uczniów SP i GIM. Czas trwania 2 h lekcyjne.

 

II. POMOC UDZIELANA NAUCZYCIELOM:

 • Udział w radach pedagogicznych  – wg potrzeb
 • Warsztaty :
  • Praca z dzieckiem autystycznym w szkole i w domu
  • Rozwój społeczny ucznia ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi
  • Jak rozumieć opinie i zawarte w nich zalecenia?
  • Jak motywować uczniów do nauki?
  • Praca ze słabym uczniem
  • Praca z uczniem zdolnym
  • inne –wg potrzeb
 • Dyżury konsultacyjne dla nauczycieli na terenie szkoły /według potrzeb/.

 

III. POMOC UDZIELANA RODZICOM:

KONSULTACJEkonsultacje i porady dotyczące problemów wychowawczych, dydaktycznych oraz emocjonalnych dzieci i młodzieży

PRELEKCJE:

 • „Jak wspierać dziecko w procesie uczenia się w młodszym wieku szkolnym?” – prelekcja dla rodziców młodszych dzieci z klas I – III /np. w ramach popołudniowych zebrań/.
 • „Jak pomóc dziecku w nauce”
 • „Moje dziecko jest dyslektykiem jak mu pomóc?”
 • „Brak motywacji do nauki”
 • „Cyberprzemoc”
 • „Uzależnienia /alkohol, dopalacze, Internet, zakupy/.

WARSZTATY:

 • „Szkoła dla rodziców” – cykl trzech spotkań dla rodziców o tematyce wychowawczej.

Dyżury konsultacyjne –  na terenie szkoły dla rodziców,

 

DZIAŁ PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEGO

I ORIENTACJI ZAWODOWEJ

RODZICE:

 1. Wspieranie rodziców w procesie wychowawczym – poradnictwo indywidualne
 2. Wspieranie rodziców w zakresie ukierunkowania pracy edukacyjnej z dzieckiem
 • Diagnoza przyczyn trudności w nauce
 • Poradnictwo dotyczące kierunku pracy z dziećmi w domu
 • Moje dziecko kończy gimnazjum – co dalej ?
 • Matura co dalej?
 • Nastolatek w domu – problemy wieku dojrzewania
 • inne według potrzeb szkół
 1. Terapia z włączeniem rodzin
 2. Orzekanie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego w ramach dopasowania form i metod pracy do indywidualnych możliwości dziecka
 3. Prelekcje i spotkania – wspieranie kompetencji wychowawczych :

UCZNIOWIE:

 1. Wspieranie w zakresie radzenia sobie z problemami – poradnictwo indywidualne i terapia psychologiczna
 2. Wspieranie umiejętności efektywnego uczenia się – poradnictwo w zakresie planowania i organizowania czasu oraz technik uczenia się
 3. Wspieranie w rozwoju umiejętności społecznych – zajęcia psychoedukacyjne grupowe, zgodnie z potrzebami szkół. Przykładowe tematy:
 • Profilaktyka agresji
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Współpraca w zespole
 • Autoprezentacja
 • Planowanie i organizowanie czasu
 • Kreatywne myślenie
 1. Zajęcia zawodoznawcze dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
 2. Badania zainteresowań i preferencji zawodowych – indywidualne porady (gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne)

NAUCZYCIELE:

 1. Opiniowanie przyczyn trudności szkolnych dzieci, przekazywanie zaleceń do pracy z dzieckiem.
 2. Opiniowanie indywidualnego toku nauki.
 3. Poradnictwo wychowawcze – konsultacje indywidualne
 4. Warsztaty i konsultacje dla nauczycieli z krótkim stażem zawodowym
 5. Wspieranie rozwoju uczniów- prelekcja, warsztaty
 6. Jak ciekawie prowadzić lekcje wychowawcze warsztat
 7. Inne zgodnie z zapotrzebowaniem szkół

 

Zapraszamy również do udziału w:

 • Dniu Otwartym Poradni (19.11. 2016 r. sobota)
 • Dniu bezpłatnych badań mowy i przesiewowych badań słuchu w ramach Europejskiego Dnia Logopedy– 04.03.2017 r.(sobota)
 • V Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym dla Dysortografików dla szkół podstawowych (18.11.2016 r.) i gimnazjów (25.11.2016 r.).

________

__________

_________

__________

__________

 

OFERTA PORADNI

PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 1 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

DZIAŁ OPIEKI NAD MAŁYM DZIECKIEM

 METODA DOBREGO STARTU

 • grupy 2- i 3-latków, grupy 4-latków, grupy 5- i 6-latków, grupy dla dzieci odroczonych
 • grupa „Od wierszyka do cyferki” dla dzieci po przesiewowych badaniach „Dziecięce liczenie”
 • zajęcia na terenie Domu Aniołów Stróżów i Świetlicy Św. Jacka

BADANIA PRZESIEWOWE I PROFILAKTYCZNE

 • „Dziecięce liczenie”
 • Badania przesiewowe Skalą Ryzyka Dysleksji dla dzieci 6-letnich
 • Propagowanie badań profilaktycznych 2-latków w żłobkach i w poradniach zdrowia

WARSZTATY DLA DZIECI NA TERENIE PRZEDSZKOLI

 • Bezpieczny przedszkolak
 • Poznajemy emocje

WARSZTATY DLA RODZICÓW

 •  „Mały terrorysta” – czyli o dziecięcych atakach złości
 • Zamiast klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice
 • W świecie leworęczności
 • Jak zapewnić dziecku dobry start w szkole?. Gotowość szkolna
 • Bez klapsa? – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice (cykl 5 spotkań)
 • Zabawy rozwijające dla najmłodszych

DLA NAUCZYCIELI

 • Warsztaty dla Rad Pedagogicznych:

                  Jak czytać opinie

                  Budowanie skutecznej współpracy nauczyciel-rodzic

 • I Katowicki Zespół Doskonalenia Logopedów działający przy PPP nr 1
 • Grupa Wsparcia dla Psychologów i Pedagogów Przedszkolnych

 

DZIAŁ OPIEKI LOGOPEDYCZNEJ

 

OBEJMUJE OPIEKĄ DZIECI

 • od 0-3 roku życia,
 • w wieku przedszkolnym,
 • w wieku szkolnym (w tym młodzież w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym)

DZIAŁANIA:

 • Diagnoza logopedyczna
 • Badania przesiewowe: słuchu, mowy z wykorzystaniem Platformy do Badania Zmysłów opracowanej przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach
 • Indywidualna terapia logopedyczna, neurologopedyczna, surdologopedyczna
 • Terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
 • Terapia dzieci z niepłynnością mowy w wieku przedszkolnym
 • Terapia mowy dzieci jąkających się w wieku szkolnym
 • Terapia dzieci z zaburzonym kontaktem i komunikacją (ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera, zespołem Downa) – z wykorzystaniem Metody Krakowskiej, alternatywnych metod komunikacji Makaton, nauki czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną, terapii neurobiologicznej,
 • Terapia grupowa dzieci z zaburzoną mową – z wykorzystaniem Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz.

 

DZIAŁ OPIEKI SZKOLNEJ

 Prowadzący: K. Jokiel, K. Respondek – Brol

WARSZTATY DLA UCZNIÓW

 • „Nikotyna – legalny narkotyk” – zajęcia warsztatowe dla uczniów starszych klas SP oraz gimnazjum
 • „Ślepy zaułek uzależnienia” /alkohol/ – zajęcia warsztatowe dla uczniów gimnazjum
 • „Style uczenia się” – zajęcia dla starszych klas SP oraz gimnazjum
 • „Miej przyjaciela i bądź przyjacielem” – zajęcia poświęcone kształtowaniu pozytywnych relacji rówieśniczych, dla uczniów SP
 • „Jak się uczyć i planować wolny czas? – zajęcia z zakresu technik uczenia się i gospodarowania wolnym czasem dla starszych uczniów SP oraz uczniów klas I gimnazjum
 • „Stawiam na zdrowie” – zajęcia warsztatowe z zakresu promocji zdrowego stylu życia, dla uczniów klas SP
 • „Jak podnieść samoocenę?” – zajęcia dla starszych uczniów SP oraz gimnazjum
 • „W zgodzie ze sobą i z Tobą” – zajęcia dla uczniów SP, poświęcone przeciwdziałaniu zachowaniom agresywnym, cykl 3 spotkań
 • „Trening radzenia sobie ze złością” – cykl 3 zajęć dla uczniów SP oraz gimnazjum
 • „Szkolne porachunki” – zajęcia poświęcone ćwiczeniu umiejętności skutecznego rozwiązywania problemów dla uczniów SP
 • „Emocje pod kontrolą” – zajęcia dla uczniów SP oraz gimnazjum
 • „Skoncentruj się! Rusz głową!” – zajęcia poświęcone kształtowaniu koncentracji uwagi, dla SP oraz gimnazjum
 • „Tolerancja” – zajęcia dla SP i gimnazjum
 • Zajęcia integracyjne dla klas pierwszych
 • „Klub młodego geniusza” – zajęcia poświęcone rozwijaniu kreatywnego myślenia, o charakterze cyklicznym, dla stałej grupy uczniów z klas IV – VI /wyłonionych przez nauczycieli/
 • „Baw się razem z nami” – cykl zajęć warsztatowych dla uczniów młodszych klas szkół podstawowych z zakresu kształtowania prawidłowych postaw emocjonalno-społecznych – zajęcia prowadzone na terenie szkoły
 • „Ja, Ty, My” – cykl zajęć warsztatowych dla uczniów starszych klas szkół podstawowych z zakresu kształtowania prawidłowych postaw emocjonalno-społecznych – zajęcia prowadzone na terenie szkoły
 • Obserwacje zespołów klasowych
 • Badania przesiewowe Skalą Ryzyka Dysleksji
 • Badanie słuchu – /o charakterze przesiewowym/ – dla poszczególnych uczniów
 • Terapia grupowa i indywidualna dla uczniów z dysleksja rozwojową
 • Terapia grupowa i indywidualna – dla uczniów przejawiających zakłócenia w rozwoju społeczno-emocjonalnym
 • „Szkoła Pamięci” – zajęcia dla uczniów wspierające proces zapamiętywania oraz koncentracji uwagi

DLA NAUCZYCIELI

 • „Na czym polega dostosowanie wymagań edukacyjnych wobec uczniów?” – Konferencja dla zainteresowanych nauczycieli
 • „Jak nauczać żeby skutecznie nauczyć? – Konferencja dla rad pedagogicznych
 • „Jak zachęcić ucznia do nauki?” /motywacja/  – konferencja dla rad pedagogicznych
 • „Formy pomocy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – Konferencja dla rad pedagogicznych
 • Dyżury konsultacyjne dla nauczycieli na terenie szkoły /według potrzeb/

DLA RODZICÓW

 • „Jak wspierać dziecko w procesie uczenia się w młodszym wieku szkolnym?” – prelekcja dla rodziców dzieci z klas I – III /np. w ramach popołudniowych zebrań/.
 • „Moje dziecko ma problemy z koncentracją uwagi – jak mu pomóc?” – warsztat
 • „Jak zmotywować dziecko do nauki szkolnej?” – prelekcja
 • „Jak pomóc leworęcznemu dziecku poprawnie i czytelnie pisać?” – warsztat
 • „Moje dziecko jest dyslektykiem – jak mu pomóc?” – warsztat
 • „Zrozumieć nastolatka” – warsztat
 • „Krąg ryzyka dysleksji – jak pracować z takim dzieckiem w domu?” – warsztat
 • „Szkoła dla rodziców” – cykl warsztatów dla rodziców dzieci uczestniczących w terapii grupowej
 • „Czy cierpliwość wystarczy?” – warsztaty dla rodziców dzieci przejawiających symptomy nadpobudliwości
 • Dyżury konsultacyjne dla rodziców na terenie szkół

 

Prowadzący: U. Bielińska, J. Śledziewski

WARSZTATY DLA UCZNIÓW

 • „Jak się uczyć szybko i skutecznie”
 • „Jak rozwijać własne talenty i umiejętności”
 • „Moje emocje- przyjaciel i wróg”
 • „Skuteczna komunikacja drogą do nawiązywania lepszych relacji z innymi ludźmi”
 • „Asertywność – postawa szacunku i akceptacji siebie oraz innych”
 • „Jak umiejętnie radzić sobie ze stresem”
 • „Agresja – jak sobie z nią radzić”
 • „Uzależnienia- dlaczego ludzie krzywdzą samych siebie”
 • „Zajęcia integrujące zespół klasowy”

WARSZTATY DLA RAD PEDAGOGICZNYCH

 • „Praca z uczniem zdolnym”
 • „Praca z uczniem sześcioletnim – wspieranie rozwoju dziecka”
 • „Praca z dzieckiem autystycznym, z Zespołem Aspergera”

PRELEKCJE DLA RODZICÓW

 • „Metody wychowawcze w pracy z dzieckiem”
 • „Prawidłowe zasady komunikacji rodzica z dzieckiem”
 • „Praca z dzieckiem zdolnym”

INNE FORMY POMOCY

 • Socjoterapia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
 • Doradztwo w zakresie specyficznych problemów w czytaniu i pisaniu
 • Doradztwo w zakresie problemów wychowawczych, ADHD, zaburzeń zachowania, niedostosowania społecznego, autyzmu, Zespołu Aspergera
 • Konsultacje dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, dyrektorów i rodziców

 

Prowadzący: K. Umińska, B. Witkowska

ZAJĘCIA GRUPOWE DLA UCZNIÓW NA TERENIE SZKÓŁ

Dla uczniów szkoły podstawowej:

 • integracja zespołu
 • „Jak radzić sobie z agresją?”
 • „Jak radzić sobie ze stresem?”
 • „Jak się uczyć?”
 • „Alkohol? Nie, dziękuję.”
 • „Asertywność”

inne według potrzeb

Dla uczniów gimnazjum:

 • integracja zespołu
 • „Jak radzić sobie z agresją?”
 • „Jak radzić sobie ze stresem?”
 • „Jak się uczyć?”
 • „Alkohol?Nie, dziękuję.”
 • „Asertywność”
 • „Komunikacja”

inne według potrzeb

DLA UCZNIÓW

 • Badania przesiewowe Skalą Ryzyka Dysleksji
 • Terapia psychologiczna i pedagogiczna
 • Pomoc w rozwiązywaniu kryzysów rozwojowych oraz trudności w przystosowaniu się

DLA RODZICÓW

 • Konsultacje dotyczące problemów wychowawczych i emocjonalnych u dzieci i młodzieży
 • Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców na temat:

                        dysleksji i „kręgu ryzyka dysleksji”

                        motywacji dzieci do nauki

                        metod wychowawczych

                        cyberprzemocy lub uzależnienia od Internetu

 • Dyżury konsultacyjne dla rodziców na terenie szkół

DLA NAUCZYCIELI

 • Dyżury konsultacyjne dla nauczycieli na terenie szkół
 • Warsztaty dla nauczycieli:
 1. „Jak motywować uczniów do nauki”
 2. „Praca ze słabym uczniem”
 3. „Praca z uczniem zdolnym”

inne według potrzeb

 

DZIAŁ PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEGO

I ORIENTACJI ZAWODOWEJ

 DLA UCZNIÓW

Rozwijanie umiejętności społecznych – zajęcia warsztatowe dla zespołów klasowych obejmujące zagadnienia:

 • umiejętności komunikacyjnych (negocjacje, rozwiązywanie konfliktów), integracji zespołu klasowego, budowania efektywnie współpracującego zespołu klasowego, umiejętności efektywnego uczenia się
 • profilaktyki uzależnień (Internet, telefon komórkowy) i zdrowego stylu życia
 • radzenia sobie ze stresem, trudnymi sytuacjami w szkole i w rodzinie
 • trudności okresu dojrzewania

Doskonalenie umiejętności liderów samorządu szkolnego i klasowego (doskonalenie współdziałania, kreatywnego myślenia, rozwiązywania konfliktów, skutecznego działania)

DLA UCZNIÓW

 • Rozwijanie umiejętności społecznych – indywidualnie
 • Terapia ukierunkowana na rozwój
 • Profilaktyka uzależnień
 • Pomoc w sytuacjach kryzysowych
 • Doskonalenie koncentracji uwagi i umiejętności uczenia się z wykorzystaniem metody biofeedback
 • Doradztwo zawodowe (pomoc w wyborze dalszej drogi kształcenia)
 • Poradnictwo indywidualne (testy komputerowe)
 • Zajęcia warsztatowe – zawodoznawcze ( kl. od I do III gimnazjum, klasy II LO i klasy III technikum)

DLA RODZICÓW

 • Wsparcie wychowawcze
 • Terapia rodzin
 • Prelekcje dla rodziców dotyczące trudności wychowawczych w okresie dojrzewania (trening umiejętności wychowawczych), profilaktyki uzależnień, ukierunkowywania kariery życiowej dzieci
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci przewlekle chorych

DLA NAUCZYCIELI

 • Prelekcje:
 1. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 2. Doskonalenie umiejętności rozwiązywania konfliktów klasowych
 3. Zasady prowadzenia interesujących lekcji
 4. Wypalenie zawodowe
 5. Prawidłowe oddziaływanie wychowawcze na uczniów
 • Grupa wsparcia dla osób zajmujących się doradztwem zawodowym w szkołach

 

 

 

Zapraszamy również do udziału w:

 • Dniu Otwartym Poradni (24.10.2015 r. sobota)
 • Dniu bezpłatnych badań mowy i przesiewowych badań słuchu w ramach Europejskiego Dnia Logopedy– marzec 2016 r.(sobota)
 • IV Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym dla Dysortografików dla szkół podstawowych i gimnazjów – październik 2015 r.